Algemene Voorwaarden


Artikel 1. DEFINITIES

1.1 ‘Account’: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van ‘HENSEL HOSTING’.

1.2 ‘Accountgegevens’: de gegevens die ‘HENSEL HOSTING’ verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruiks-gegevens over dataverkeer.

1.3 ‘E-mail adres’: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.4 ‘Fair use’: het redelijke gebruik door de klant van belasting van het systeem.

1.5 ‘Homepage’: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel-en introductiepagina van een website op het internet.

1.6 ‘Klant’: de partij die met ‘HENSEL HOSTING’ een overeenkomst heeft gesloten.

1.7 ‘Netiquette’: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.8 ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen ‘HENSEL HOSTING’ en een klant op grond waarvan ‘HENSEL HOSTING’ diensten ten behoeve van de klant verricht.

1.9 ‘Schrijfruimte’: geheugenruimte die ‘HENSEL HOSTING’ aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige ‘HENSEL HOSTING’ diensten.

1.10 ‘Systeem’: computer-en aanverwante apparatuur waarmee ‘HENSEL HOSTING’ de klant diensten (op het internet) verleent.

1.11 ‘Website’: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.

1.12 ‘Verkeersgegevens’: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van ‘HENSEL HOSTING’ door van de ‘HENSEL HOSTING’ diensten gebruik te maken.

1.13 ‘HENSEL HOSTING’: Het bedrijf ‘HENSEL HOSTING B.V.’, gevestigd te Jekerstraat 94-1, 1078 MH Amsterdam, Nederland.

1.14 ‘HENSEL HOSTING’ diensten: de diensten of opdrachten die door ‘HENSEL HOSTING’ ten behoeve van klanten worden verricht.

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen ‘HENSEL HOSTING’ en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door ‘HENSEL HOSTING’ gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat ‘HENSEL HOSTING’ een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtigings formulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant ‘HENSEL HOSTING’ diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door ‘HENSEL HOSTING’ mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is ‘HENSEL HOSTING’ gehouden al hetgeen ‘HENSEL HOSTING’ reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. ‘HENSEL HOSTING’ kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3 ‘HENSEL HOSTING’ is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is ‘HENSEL HOSTING’ gehouden aan terugbetaling zoals gesteld in artikel 11.3. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid of door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gestelde eisen.

Artikel 3. VERPLICHTINGEN VAN ‘HENSEL HOSTING’

3.1 ‘HENSEL HOSTING’ spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
o het in stand houden van de verbindingen die het systeem met het internet heeft;
o de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 ‘HENSEL HOSTING’ kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan ‘HENSEL HOSTING’ garanderen dat de verbindingen, die het systeem met het internet heeft, functioneren, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de ‘HENSEL HOSTING’ diensten.

3.3 ‘HENSEL HOSTING’ onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/ of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij ‘HENSEL HOSTING’ hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en/of 4.3 van deze algemene voorwaarden. ‘HENSEL HOSTING’ heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring. Deze is gepubliceerd op de website van ‘HENSEL HOSTING’.

Artikel 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en/of website beheerder verwacht mag worden. De klant stelt ‘HENSEL HOSTING’ zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ‘HENSEL HOSTING’, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mail-server. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door ‘HENSEL HOSTING’ toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/ of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
o spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/ of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook e-mail begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij ‘HENSEL HOSTING’;
o het inbreuk plegen op auteursrechten of het anderszins handelen in strijd met (intellectuele eigendoms) rechten van derden;
o het openbaar maken of verspreiden van (kinder-) pornografie;
o sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
o hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij ‘HENSEL HOSTING’ hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is ‘HENSEL HOSTING’ bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de ‘HENSEL HOSTING’ diensten informatie te verwijderen.

4.7 De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer die hoort bij het product van de klant. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is ‘HENSEL HOSTING’ bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de ‘HENSEL HOSTING’ diensten informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.

4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan ‘HENSEL HOSTING’ zijn of haar persoons gegevens op te nemen in de persoonsregistratie van ‘HENSEL HOSTING’ welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoons registratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor ‘HENSEL HOSTING’ en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij ‘HENSEL HOSTING’ hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant geeft bij deze toestemming voor het opnemen van zijn of haar persoons gegevens in de whois-database. ‘HENSEL HOSTING’ is verplicht deze gegevens te verstrekken bij het registreren van een domeinnaam voor de klant. De klant kan er voor kiezen dat de domeinnaam op naam van ‘HENSEL HOSTING’ geregistreerd wordt. Dit moet worden aangegeven op het moment van bestelling. Hierbij geldt onverminderd het gestelde in artikel 7.2.
De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van gegevensregistratie. Deze is gepubliceerd op de website van ‘HENSEL HOSTING’.

4.9 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs per post of fax naar ‘HENSEL HOSTING’ sturen. ‘HENSEL HOSTING’ beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen per e-mail.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 ‘HENSEL HOSTING’ is niet aansprakelijk voor schade -in de ruimste zin- van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ‘HENSEL HOSTING’. Met name is ‘HENSEL HOSTING’ niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij ‘HENSEL HOSTING’ of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van ‘HENSEL HOSTING’, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, account en e-mailadres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor ‘HENSEL HOSTING’ voortvloeiende schade.

5.3 De klant vrijwaart ‘HENSEL HOSTING’ tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 ‘HENSEL HOSTING’ is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant. Ook indien ‘HENSEL HOSTING’ de website heeft ontworpen in opdracht van de klant, vrijwaart de klant ‘HENSEL HOSTING’ van alle aansprakelijkheid inzake de website van de klant: de klant blijft altijd verantwoordelijk voor de op zijn website gepubliceerde informatie.

5.5 ‘HENSEL HOSTING’ is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is ‘HENSEL HOSTING’ in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens ‘HENSEL HOSTING’ ontstaat.

Artikel 6. ‘HENSEL HOSTING’ DIENSTEN

6.1 ‘HENSEL HOSTING’ verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.

6.3 Indien ‘HENSEL HOSTING’ in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake van die homepage of website bij ‘HENSEL HOSTING’.

6.4 ‘HENSEL HOSTING’ is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan ‘HENSEL HOSTING’ kosten van die overschrijding te betalen. In beginsel zal ‘HENSEL HOSTING’ een ontzegging of beperking eerst een (1) dag nadat de klant hiervan door ‘HENSEL HOSTING’ op de hoogte is gesteld, effectueren. Bij zeer grote overschrijdingen kan ‘HENSEL HOSTING’ er toe overgaan een ontzegging of beperking per direct te effectueren. ‘HENSEL HOSTING’ is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van ‘HENSEL HOSTING’ levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7. DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 Voor veel diensten is ‘HENSEL HOSTING’ afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. ‘HENSEL HOSTING’ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2 ‘HENSEL HOSTING’ verzorgt in opdracht van klanten de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en ‘HENSEL HOSTING’ aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8. KLACHTEN

8.1 ‘HENSEL HOSTING’ neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op ‘HENSEL HOSTING’ diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 ‘HENSEL HOSTING’ spant zich in klachten omtrent de ‘HENSEL HOSTING’ diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de ‘HENSEL HOSTING’ diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, door ‘HENSEL HOSTING’ in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 ‘HENSEL HOSTING’ spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door ‘HENSEL HOSTING’ klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door klanten van ‘HENSEL HOSTING’ binnen 5 werkdagen naar het e-mail adres abuse@hensel.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 9. BEHEER VAN HET SYSTEEM

9.1 ‘HENSEL HOSTING’ is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door ‘HENSEL HOSTING’ te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens ‘HENSEL HOSTING’ ontstaat.

9.2 ‘HENSEL HOSTING’ is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens ‘HENSEL HOSTING’ ontstaat. ‘HENSEL HOSTING’ zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 10. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging door de klant is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop ‘HENSEL HOSTING’ de opzegging ontvangt. ‘HENSEL HOSTING’ is te allen tijde bevoegd om de klant onder te brengen bij een ander bedrijf, wanneer ‘HENSEL HOSTING’ besluit om de bedrijfsactiviteiten te beeindigen.

Artikel 11. ONTBINDING

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met ‘HENSEL HOSTING’ gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens ‘HENSEL HOSTING’ te voldoen, is ‘HENSEL HOSTING’ gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen ‘HENSEL HOSTING’ dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat ‘HENSEL HOSTING’ tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan ‘HENSEL HOSTING’ verder toekomende rechten.

11.2 ‘HENSEL HOSTING’ is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de ‘HENSEL HOSTING’ diensten te staken indien de klant:
o aan ‘HENSEL HOSTING’ valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
o nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
o de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
o in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.4;
o in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
o surséance van betaling heeft aangevraagd;
o onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;
o een betalingsachterstand heeft van tenminste 2 maanden.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, anders dan door opzegging door de klant, voor het einde van de duur van de overeenkomst en de klant tot dan toe aan de algemene en aanvullende voorwaarden voldaan heeft zoals die door ‘HENSEL HOSTING’ zijn vastgesteld, met name zoals gesteld in artikel 4.1 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden, dan is ‘HENSEL HOSTING’ gehouden de prijs voor het nog niet verstreken deel (naar beneden afgerond op hele maanden) van de duur van de overeenkomst terug te betalen onder aftrek van de door ‘HENSEL HOSTING’ ten behoeve van de klant gemaakte kosten die voor de gehele duur van de overeenkomst gelden, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor domeinnaamregistratie.

Artikel 12. PRIJZEN

12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren ‘HENSEL HOSTING’ dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

12.2 ‘HENSEL HOSTING’ is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijswijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website van ‘HENSEL HOSTING’. Voor zover deze wijzigingen op jaarbasis een verhoging van de vergoedingen en/of overige kosten inhoudt voor de klant, is een klant die zich niet kan verenigen met deze prijswijzigingen, bevoegd, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de prijswijziging, de overeenkomst per de datum waarop de prijswijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 13. BETALING

13.1 De aan ‘HENSEL HOSTING’ verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 10, tenzij ‘HENSEL HOSTING’ aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

Artikel 14. OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, als gevolg waarvan ‘HENSEL HOSTING’ niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 ‘HENSEL HOSTING’ heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ‘HENSEL HOSTING’ haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ‘HENSEL HOSTING’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ‘HENSEL HOSTING’ niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke overeenkomst tussen ‘HENSEL HOSTING’ en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen ‘HENSEL HOSTING’ en de klant.

15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat ‘HENSEL HOSTING’ een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 3415.4085

Heb je een vraag?

Weet je niet precies wat we bedoelen of wil je graag meer uitleg? Stuur ons een berichtje, dan doen we ons best om het duidelijk te maken.

Neem contact op

Support